YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerji, dogal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; dogal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirligi olan enerjiler olarak da tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerjiler; güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi dogada kendiliginden var olan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, dogalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımları mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

  • Günes Enerjisi
  • Rüzgar Enerjisi
  • Biyokütle Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Hidrolik Enerji
  • Hidrojen Enerjisi
  • Dalga Enerjisi

Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, dogalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımları mümkündür. Asagıda bazı yenilenebilir enerji türlerine örnekler verilmiştir:

Günes Enerjisi: Güneşten direkt ya da dolaylı olarak elde edilen enerji olarak tanımlanabilir. Toplayıcılar kullanılarak güneş enerjisinden ısı ve elektrik elde edilebilirken aynı zamanda da geliştirilen fotovoltaik pillerle de elektrik üretmek mümkündür.

Rüzgar Enerjisi: Cografi açıdan rüzgar alan uygun yerlere kurulan, havanın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviren türbinler ile elde edilmektedir. Rüzgar enerji ile elektrik üretimi gerçekleştirilirken, aynı zamanda küçük çaplı bazı uygulamalarda (örnegin su çıkarma ve arazi sulama gibi) kullanımı da mümkündür.

Biyogaz (Biyokütle enerjisine bir örnek): Organik atıklardan (hayvan gübresi, tarım atık/artıkları, atık sular, enerji bitkileri,vb.) anaerobik fermentasyon ile elde edilen, metan içerigi % 55-70 arasında degişebilen ısıtma, elektrik üretimi, araç yakıtı gibi farklı alanlarda kullanılabilen bir biyoyakıttır. Bunun dışında biyokütle enerjisi olarak; biyoetanol, biyodizel, gazlaştırma ve piroliz ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri, biyogaz ve biyokütlenin termal proseslerinden elde edilen hidrojen enerjisi gibi farklı enerji türlerini saymak mümkündür.

Jeotermal Enerji: Jeotermal kaynagın bulundugu bölgelerde, direkt ya da dolaylı olarak elde edilebilen enerji türüdür. Isıtma, sogutma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi farklı uygulama alanlarına sahip olan jeotermal enerji ülkemiz için de önemli bir yenilenebilir enerji kaynagıdır.

Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır. Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa geçen enerji ihtiyacına yönelik, çok yüksek fiyatlara ithal ettigimiz fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak öne çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yerli enerji üretimi saglanabilecek, çevre kirliligi en aza indirilebilecek ve sosyo-ekonomik açıdan büyük bir düzelme ve ilerleme saglanabilecektir.

 

(Kaynak: Ege Üniversitesi Günes Enerjisi Enstitüsü)